Forsmarks bruks historia

Forsmarks bruk är ett av landets bäst bevarade vallonbruk. Bruket anlades av kronan 1570, men man tror att bönderna i Forsmark tillverkade järn redan under 1400-talet.

Malmen som användes kom huvudsakligen från Dannemora gruva och järnet som producerades var efterfrågat tack vare sin höga kvalitet. Produktionen var inriktad på tackjärn- och stångjärnstillverkning, men man tillverkade även kanonkulor.

År 1626 kom vallonerna till Forsmarks bruk och tog med sig både kunskaper och nya metoder som ökade produktionen och höjde kvalitén. År 1646 var järet mer värt per kilo än guld.

Under senare delen av 1800-talet moderniserades den svenska järnhanteringen. Nya och mer rationella metoder konkurrerade ut de hantverksmässiga vilket medförde att många små bruk fick problem, bland annat Forsmarks bruk. Järnhanteringen avvecklades under 1890-talets slut.

Forsmarks stångjärnsstämpel används i dag som en symbol för bruket.

forsmark_stampel